Продужен рок за пријаву на МСС  у 2. уписном року

Продужен рок за пријаву на МСС  у 2. уписном року

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис на Мастер струковне студије у другом  продуженом уписном року у школској 2021/2022. години, на Одсеку Пирот  вршиће се онлајн и у просторијама Одсека Ниш и Одсека Пирот од 01. до 08. октобра 2021. године.

Документа за пријаву на конкурс

-Фотокопија дипломе о стеченом 6.1. степену високог образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.

– фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.

Упис примљених кандидата: 08.октобра  од 12,00 до 14,00 часова у просторијама Одсека Пирот и Одсека Ниш.

Документа за упис

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– Оверену фотокопија дипломе и додатка дипломе или уверење о дипломирању,

– извод из матичне књиге рођених,

– две фотографије 4,5*3,5

– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара,

– доказ о уплати прве рате школарине у износу од 7.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 04.