Мастер струковне студије

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, је испунила стандарде и добила Уверење о акредитацији студијског програма мастер струковних студија – Мастер струковни васпитач у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука за упис 30 студената, дана 21.05.2019. године бр. 612-00-00014/6/2018-03.

На мастер струковне студије могу се уписати лица која су завршила ОСС за васпитаче, са најмање 180 бодова. На МСС могу се уписати лица која су завршила основне академске студије за васпитаче и учитеље, психолози и педагози, са стечених најмање 180 ЕСПБ бодова, односно лица која су завршила основне академске студије по старом програму.

Мерила за утврђивање распореда за упис кандидата на МСС су просечна оцена на  завршеном претходном нивоу студија и дужина студирања, тако да предност при упису имају кандидати са вишом просечном  оценом.

ПРВИ УПИСНИ РОК

16. – 27.09.2019. године и то:

Пријава кандидата од 16.-20.09.2019. год.

Објављивање резултата-ранг листа 23.09.2019.год.

Упис 24.09.2019. године

ДРУГИ УПИСНИ РОК

07.-17.10.2019. године и то:

Пријава кандидата од 07.-11.10.2019. год.

Објављивање резултата-ранг листа 14.10.2019. год.

Упис 15. и 16.10.2019. год.

Цена школарине за мастер струковне студије по Одлуци Савета Школе и НСВ је иста као и за специјалистичке студије, по години.