Правилници

Правилник о безбедности и здравља на раду АТВСС (08.07.2020.)
Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима АТВСС (29.06.2020.)
Правилник о стимулацији, додацима на зараду и прековременом раду (29.06.2020.)
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију (29.06.2020.)
Правилник о реализацији програма образовања читавог живота (25.06.2020.)
Правилник о условима и поступку уписа студента (25.06.2020.)
Правилник о стручном и научном усавршавању наставника и сарадника АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о раду комисије за квалитет и самовредновање АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о специјалистичким струковним студијама (25.06.2020.)
Правилник о раду библиотеке (25.06.2020.)
Правилник о обезбеђењу контроли и унапређењу квалитета АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о самовредновању АТВСС  (25.06.2020.)
Правилник о студентском вредновању квалитета студија наставе и педагошког рада наставника (25.06.2020.)
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља АТВСС (25.06.2020.)
Оцена о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности Академије (.doc)
Оцена о резултатима педагошког рада (.doc)
Преглед резултата научног и стручног рада (.doc) 
Правилник о раду наставно истраживачких лабораторија АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о мастер струковним студијама пријави припреми и одбрани завршног мастер рада (25.06.2020.)
Правилник о критеријумима и начинима за пружање подршке студентима из осетљивих друштвених група (25.06.2020.)
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију (16.06.2020.)
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (16.06.2020.)
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (05.06.2020.)
Правилник о одмору запослених у АТВСС (01.06.2020.)
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС (03.03.2020.)
Правилник о међународној мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (27.02.2020.)
Правилник о заштити података о личности (25.02.2020.)
Правилник о организацији и систематизацији послова АТВСС – пречишћен текст (22.01.2020.)
Правилник о умањењу/ослобађању од школарине за самофинансирајуће студенте на АТВСС (15.11.2019.)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (16.10.2019.)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга (16.10.2019.)
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода остварених у АТВСС (16.10.2019.)
Правилник о дисциплинској одговорности студената (18.09.2019.)
Стратегија обезбеђења квалитета (18.09.2019.)
Правилник о интерном финансијском управљању и контроли (18.09.2019.)
Кодекс о академском интегритету (18.09.2019.)
Правилник о буџетском рачуноводству (18.09.2019.)
Правилник о одржавању зграде седишта Академије, зграда и дворишта одсека АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о расподели средстава обезбеђених за финансирање рада студентског парламента АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о ближем утврђивању поступака јавних набавки у АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених и студената АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза АТВСС и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (18.09.2019.)
Правилник о процесу планирања АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о поклонима запослених у АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о канцеларијском и архивском пословању (18.09.2019.)
Правилник о употреби печата и штамбиља на АТВСС (18.09.2019.)


Пословници

Пословник о раду наставно стручног већа академије (25.06.2020.)
Пословник о раду већа катедри АТВСС (25.06.2020.)
Пословник о раду наставно стручног већа одсека академије (25.06.2020.)


Одлуке

Одлука о именовању чланова Издавачког одбора АТВСС (07.07.2020.)
Одлука о верификацији мандата чланова Наставно-стручног већа АТВСС из реда студената (25.06.2020.)
Одлука о именовању чланова првостепене комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената АТВСС (25.06.2020.)
Одлука о висини накнада који плаћају студенти Академије техничко-васпитачких струковних студија (05.06.2020.)
Одлука о верификацији мандата Наставно-стручног већа Академије техничко-васпитачких струковних студија из реда наставног особља (22.05.2020.)
Одлука о распоређивању наставника и сарадника АТВСС бираних у катедре (03.03.2020.)
Одлука о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза запослених за долазак на рад и одласка са рада (23.01.2020.)
Одлука о изменама одлуке о исплати накнада наставном особљу ван радног односа (21.01.2020.)
Одлука о расподели сопствених прихода кроз школарине на специјалистичким и мастер струковним студијама у школској 2019/2020. години (15.11.2019.)