Конкурс

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕК ПИРОТ

 

Дел. бр: 04-121/20

Датум: 10.07.2020.

Пирот                   

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ  У ШКОЛСКОЈ 2020/21.  ГОДИНИ

 

У Школској 2020/21. години Академија техничко васпитачких струковних студија, Одсекa  Пирот уписује , на студијски програм: Струковни васпитач за рад са децом у предшколским установама, у првом продуженом  уписном року

 

10 студената на буџету и

55 самофинансирајућих студената

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

1. ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

За упис на прву годину основних струковних студија у школској 2020/21. години могу да конкуришу кандидати који, до почетка примене прописа који уређују општу стручну и уметничку матуру, имају завршено средње образовање у трогодишњем и  четворогодишњем трајању, односно лица којима је нострификована диплома о завршеном средњем образовању.

Страни држављани се могу уписати под истим условима као и домаћи држављани уз подношење сертификата овлашћене организације да познају српски језик на коме се настава изводи.

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ УПИСА

Сви кандидати пре полагања пријемног испита, подлежу провери  говорних и музичких склоности и способности. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер. Испуњавање посебних услова у погледу говорних и музичких склоности и способности утврђује Комисија.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит и то:

 1. Тест из српског језика и књижевности
 2. Тест опште културе  и  информисаности

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

 Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се:

 • према резулатату постигнутом на пријемном испиту и
 • према општем успеху постигнутом у средњој школи

а на основу ранг листе која се формира према укупном броју бодова сваког кандидaта по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима помножен са 2 ( два).

По овом основу кандидат може освојити најмање 16, а највише 40 бодова.

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењјује се од 0 – 60 бодова.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

 Академија техничко васпитачких струковних студија, Одсек  Пирот утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који сами плаћају своје школовање. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати своје школовање.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, а има више од 30 бодова.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор Руководиоцу одсека, у року од 48 сати од објављивања јединствене ранг листе. Руководилац одсека доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од пријема приговора, након чега комисија за упис утврђује коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за yпис кандидата.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Академија техничко васпитачких струковних студија, Одсек Пирот ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединствној ранг листи, у року утврђеним овим конкурсом.

 

КОНКУРСНИ РОК

Школска 2020/21.

Конкурсни термини за упис студената у прву годину основних струковних студија

 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

 Од 13 и 14. јула 2020. године у времену од 9-13 часова

 Провера музичких и говорних склоности и способности кандидата обавиће се истог дана

Полагање Теста из Српског језика и књижевности и Полагање Теста из Опште културе и информисаности одржаће се 15. јула 2020.године

 ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

 Јединствена ранг листа 15. јула 2020. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

 1. јула 2020. године од 9 до 13 часова

Напомена: Пријављивање кандидата за упис у прву годину основних струковних студија и полагање пријемног испита испита одржаће се у наведеним терминима  у просторијама Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсека Ниш на адреси: Александра Медведева, 20, Ниш, и у просторијама Одсека Пирот на адреси: Ћирила и Методија ,29, Пирот

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ

 Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Пирот приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената,:

– Извод из матичне књиге рођених – венчаних

– Сведочанства свих разреда завршене средње школе

– Диплому о положеном матурском испиту

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита и испита за проверу склоности и способности, коју кандидат уплаћује у износу од 5.000 динара.

Уплату вршити на жиро рачун: 840-2111666-06. Прималац: Академија техничко васпитачких струковних студија у Нишу. У позиву на број обавезно уписати: 04- број индекса.

 1. Кандидати су обавезни да на полагању пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или пасош.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидати, који стекну право на упис достављају оригинална документа као и:

 • Уписни лист ШВ- 20 за школску 2020/21. годину ( добијају у Одсеку )
 • Две фотографије димензије 3,5 x5 цм;
 • Уплату вршити на жиро рачун: 840-2111666-06. Прималац: Академија техничко васпитачких струковних студија у Нишу. У позиву на број обавезно уписати: 04- број индекса.
 • Школарина за основне струковне студије износи 48.000 динара, уз могућност плаћања у 10 месечних рата.
 • Доказ о уплати прве рате школарине (у износу од 4.800 динара) за самофинансирајуће студенте.

Пријава за упис, као и подношење комплетне документације, обављаће се и путем веб сајта за пријаву на адреси: http://pirot.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-pirot.