Документа школе

 1. Статут 2019
 2. Решење о именовању руководиоца одсека Пирот
 3. Решење о именовању шефа Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
 4. Решење о именовању шефа Катедре за општеобразовне предмете и језике
 5. Измена и допуна статута пречишћен текст 2019
 6. Одлука о формирању центра за целоживотно учење
 7. Правилник о раду центра за целоживотно учење 2019
 8. Одлука о оснивању Академије техничко васпитачких струковних студија
 9. Правилник о студирању Март 2018
 10. Одлука о усвајању правилника о мастер студијама
 11. Правилник мастер студије
 12. Извештај о реализацији годишњег програма рада за 2017 18
 13. Годишњи програм рада 2018-19
 14. Сагласност на правилник о систематизацији послова
 15. Систематизација 2018
 16. Информатор 2019
 17. Правилник о избору у звања 2019
 18. Правилник о раду 2018
 19. Одлука о допуни правилника о раду 5.2019
 20. Правила о радној дисциплини и понашању запослених
 21. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 22. Правилник о школарини
 23. Правилник о раду Комисије за квалитет
 24. Правилник о раду библиотеке
 25. Правилник о раду 2018
 26. Упутство за рад служби
 27. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 28. Правилник о полагању испита
 29. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 30. Правилник о буџетском рачуноводству
 31. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 32. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 33. Одлука о измени правилника о избору у звање
 34. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 35. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 36. Измена статута од06.2012.
 37. Годишњи извештај 2011-12
 38. Дозвола за рад
 39. Допуна дозволе за рад 2013
 40. правилник о упису 2013 14
 41. Правилник о завршном раду основних студија
 42. правилник о заштитним средствима
 43. Правилник о условима уписа
 44. Правилник о усклађивању стечених стручних назива
 45. Правилник о упису
 46. Правилник о уџбеницима
 47. Правилник о стручној пракси
 48. Правилник о службеним путовањима 2018
 49. Правилник о поклонима функционера
 50. Правилник о издавачкој делатности 2014
 51. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 52. Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015
 53. Ценовник 28.02.2019
 54. Правилник о раду скриптарнице 2016
 55. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 56. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 57. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 58. Одлука о измени и допуни студијског програма основних студија
 59. Пословник о раду Савета Сколе
 60. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 61. Кодекс професионалне етике
 62. Кодекс о академском интегритету
 63. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 64. Скала оцењивања 2018
 65. Стратегија међународне сарадње
 66. Правилник о поступцима за реализацију мобилности
 67. Правилник о мобилности