Документа школе

 1. Статут 2019
 2. Решење о именовању руководиоца одсека Пирот
 3. Решење о именовању шефа Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
 4. Решење о именовању шефа Катедре за општеобразовне предмете и језике
 5. Измена и допуна статута пречишћен текст 2019
 6. Одлука о формирању центра за целоживотно учење
 7. Правилник о раду центра за целоживотно учење 2019
 8. Одлука о оснивању Академије техничко васпитачких струковних студија
 9. Правилник о пријави припреми и одбрани завршног рада ATVSSNIS_05112020
 10. Одлука о изменама и допунама правилника о МСС
 11. Правилник о МСС Пријави, припреми и одбрани завршног Мастер рада

 

 1. Правилник о студирању Март 2018
 2. Одлука о усвајању правилника о мастер студијама
 3. Правилник мастер студије
 4. Извештај о реализацији годишњег програма рада за 2017 18
 5. Годишњи програм рада 2018-19
 6. Сагласност на правилник о систематизацији послова
 7. Систематизација 2018
 8. Информатор 2019
 9. Правилник о избору у звања 2019
 10. Правилник о раду 2018
 11. Одлука о допуни правилника о раду 5.2019
 12. Правила о радној дисциплини и понашању запослених
 13. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 14. Правилник о школарини
 15. Правилник о раду Комисије за квалитет
 16. Правилник о раду библиотеке
 17. Правилник о раду 2018
 18. Упутство за рад служби
 19. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 20. Правилник о полагању испита
 21. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 22. Правилник о буџетском рачуноводству
 23. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 24. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 25. Одлука о измени правилника о избору у звање
 26. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 27. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 28. Измена статута од06.2012.
 29. Годишњи извештај 2011-12
 30. Дозвола за рад
 31. Допуна дозволе за рад 2013
 32. правилник о упису 2013 14
 33. Правилник о завршном раду основних студија
 34. правилник о заштитним средствима
 35. Правилник о условима уписа
 36. Правилник о усклађивању стечених стручних назива
 37. Правилник о упису
 38. Правилник о уџбеницима
 39. Правилник о стручној пракси
 40. Правилник о службеним путовањима 2018
 41. Правилник о поклонима функционера
 42. Правилник о издавачкој делатности 2014
 43. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 44. Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015
 45. Ценовник 28.02.2019
 46. Правилник о раду скриптарнице 2016
 47. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 48. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 49. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 50. Одлука о измени и допуни студијског програма основних студија
 51. Пословник о раду Савета Сколе
 52. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 53. Кодекс професионалне етике
 54. Кодекс о академском интегритету
 55. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 56. Скала оцењивања 2018
 57. Стратегија међународне сарадње
 58. Правилник о поступцима за реализацију мобилности
 59. Правилник о мобилности