Документа школе

 1. Статут 2019
 2. Решење о именовању руководиоца одсека Пирот
 3. Решење о именовању шефа Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
 4. Решење о именовању шефа Катедре за општеобразовне предмете и језике
 5. Измена и допуна статута пречишћен текст 2019
 6. Правилник о студирању Март 2018
 7. Одлука о усвајању правилника о мастер студијама
 8. Правилник мастер студије
 9. Извештај о реализацији годишњег програма рада за 2017 18
 10. Годишњи програм рада 2018-19
 11. Сагласност на правилник о систематизацији послова
 12. Систематизација 2018
 13. Информатор 2019
 14. Правилник о избору у звања 2019
 15. Правилник о раду 2018
 16. Одлука о допуни правилника о раду 5.2019
 17. Правила о радној дисциплини и понашању запослених
 18. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 19. Правилник о школарини
 20. Правилник о раду Комисије за квалитет
 21. Правилник о раду библиотеке
 22. Правилник о раду 2018
 23. Упутство за рад служби
 24. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 25. Правилник о полагању испита
 26. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 27. Правилник о буџетском рачуноводству
 28. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 29. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 30. Одлука о измени правилника о избору у звање
 31. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 32. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 33. Измена статута од06.2012.
 34. Годишњи извештај 2011-12
 35. Дозвола за рад
 36. Допуна дозволе за рад 2013
 37. правилник о упису 2013 14
 38. Правилник о завршном раду основних студија
 39. правилник о заштитним средствима
 40. Правилник о условима уписа
 41. Правилник о усклађивању стечених стручних назива
 42. Правилник о упису
 43. Правилник о уџбеницима
 44. Правилник о стручној пракси
 45. Правилник о службеним путовањима 2018
 46. Правилник о поклонима функционера
 47. Правилник о издавачкој делатности 2014
 48. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 49. Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015
 50. Ценовник 28.02.2019
 51. Правилник о раду скриптарнице 2016
 52. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 53. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 54. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 55. Одлука о измени и допуни студијског програма основних студија
 56. Пословник о раду Савета Сколе
 57. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 58. Кодекс професионалне етике
 59. Кодекс о академском интегритету
 60. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 61. Скала оцењивања 2018
 62. Стратегија међународне сарадње
 63. Правилник о поступцима за реализацију мобилности
 64. Правилник о мобилности