Документа школе

 1. Статут 2019
 2. Измена и допуна статута пречишћен текст 2019
 3. Правилник о студирању Март 2018
 4. Одлука о усвајању правилника о мастер студијама
 5. Правилник мастер студије
 6. Извештај о реализацији годишњег програма рада за 2017 18
 7. Годишњи програм рада 2018-19
 8. Сагласност на правилник о систематизацији послова
 9. Систематизација 2018
 10. Информатор 2019
 11. Правилник о избору у звања 2019
 12. Правилник о раду 2018
 13. Правила о радној дисциплини и понашању запослених
 14. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 15. Одлука о измени и допуни Статута 11.05.2015.
 16. Правилник о школарини
 17. Правилник о раду Комисије за квалитет
 18. Правилник о раду библиотеке
 19. Правилник о раду 2018
 20. Упутство за рад служби
 21. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 22. Правилник о полагању испита
 23. Правилник о избору савета
 24. Систематизација са изменама март 2012
 25. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 26. Правилник о буџетском рачуноводству
 27. Пословник о раду савета школе
 28. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 29. Студентски ПАРЛАМЕНТ
 30. Одлука о ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ
 31. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 32. Одлука о измени правилника о избору у звање
 33. ПРАВИЛНИК-О-ИЗБОРУ-НАСТАВНИКА јун 2015
 34. Одлука о измени и допуни статута 2013
 35. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 36. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 37. Измена статута од06.2012.
 38. Годишњи извештај 2011-12
 39. измена статута 052015
 40. Дозвола за рад
 41. Допуна дозволе за рад 2013
 42. правилник о упису 2013 14
 43. Правилник о завршном раду основних студија
 44. правилник о заштитним средствима
 45. Правилник о условима уписа
 46. Правилник о усклађивању стечених стручних назива
 47. Правилник о упису
 48. Правилник о уџбеницима
 49. Правилник о студирању
 50. Правилник о стручној пракси
 51. Правилник о службеним путовањима 2018
 52. Правилник о поклонима функционера
 53. Правилник о издавачкој делатности 2014
 54. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 55. Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015
 56. одлука о доношењу плана ЈН за 2015год
 57. ПЛАН ЈН ЗА 2015 ГОДИНУ
 58. Ценовник 28.02.2019
 59. Правилник о раду скриптарнице 2016
 60. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 61. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 62. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 63. Одлука о измени и допуни студијског програма основних студија
 64. Пословник о раду Савета Сколе
 65. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 66. Кодекс професионалне етике
 67. Кодекс о академском интегритету
 68. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 69. Скала оцењивања 2018
 70. Стратегија међународне сарадње
 71. Правилник о поступцима за реализацију мобилности
 72. Правилник о мобилности