Документа школе

 1. Статут 2019
 2. Измена и допуна статута пречишћен текст 2019
 3. Правилник о студирању Март 2018
 4. Одлука о усвајању правилника о мастер студијама
 5. Правилник мастер студије
 6. Извештај о реализацији годишњег програма рада за 2017 18
 7. Годишњи програм рада 2018-19
 8. Сагласност на правилник о систематизацији послова
 9. Систематизација 2018
 10. Информатор 2019
 11. Правилник о избору у звања 2019
 12. Правилник о раду 2018
 13. Одлука о допуни правилника о раду 5.2019
 14. Правила о радној дисциплини и понашању запослених
 15. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 16. Правилник о школарини
 17. Правилник о раду Комисије за квалитет
 18. Правилник о раду библиотеке
 19. Правилник о раду 2018
 20. Упутство за рад служби
 21. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 22. Правилник о полагању испита
 23. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 24. Правилник о буџетском рачуноводству
 25. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 26. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 27. Одлука о измени правилника о избору у звање
 28. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 29. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 30. Измена статута од06.2012.
 31. Годишњи извештај 2011-12
 32. Дозвола за рад
 33. Допуна дозволе за рад 2013
 34. правилник о упису 2013 14
 35. Правилник о завршном раду основних студија
 36. правилник о заштитним средствима
 37. Правилник о условима уписа
 38. Правилник о усклађивању стечених стручних назива
 39. Правилник о упису
 40. Правилник о уџбеницима
 41. Правилник о стручној пракси
 42. Правилник о службеним путовањима 2018
 43. Правилник о поклонима функционера
 44. Правилник о издавачкој делатности 2014
 45. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 46. Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015
 47. Ценовник 28.02.2019
 48. Правилник о раду скриптарнице 2016
 49. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 50. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 51. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 52. Одлука о измени и допуни студијског програма основних студија
 53. Пословник о раду Савета Сколе
 54. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 55. Кодекс професионалне етике
 56. Кодекс о академском интегритету
 57. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 58. Скала оцењивања 2018
 59. Стратегија међународне сарадње
 60. Правилник о поступцима за реализацију мобилности
 61. Правилник о мобилности