Документа школе

 1. Статут 2019
 2. Решење о именовању руководиоца одсека Пирот
 3. Решење о именовању шефа Катедре за педагошко-психолошке науке и уметност
 4. Решење о именовању шефа Катедре за општеобразовне предмете и језике
 5. Измена и допуна статута пречишћен текст 2019
 6. Одлука о формирању центра за целоживотно учење
 7. Правилник о раду центра за целоживотно учење 2019
 8. Правилник о студирању Март 2018
 9. Одлука о усвајању правилника о мастер студијама
 10. Правилник мастер студије
 11. Извештај о реализацији годишњег програма рада за 2017 18
 12. Годишњи програм рада 2018-19
 13. Сагласност на правилник о систематизацији послова
 14. Систематизација 2018
 15. Информатор 2019
 16. Правилник о избору у звања 2019
 17. Правилник о раду 2018
 18. Одлука о допуни правилника о раду 5.2019
 19. Правила о радној дисциплини и понашању запослених
 20. Правилник о самовредновању најновији са прилозима 2016
 21. Правилник о школарини
 22. Правилник о раду Комисије за квалитет
 23. Правилник о раду библиотеке
 24. Правилник о раду 2018
 25. Упутство за рад служби
 26. ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА осн и спец 2012
 27. Правилник о полагању испита
 28. Правилник о дисциплинској одговорности студената 2012
 29. Правилник о буџетском рачуноводству
 30. Пословник о раду Наставничког Већа 2015
 31. Одлука о измени правилника о избору у звање 2018
 32. Одлука о измени правилника о избору у звање
 33. Измена и допуна статута 2014-проширење делатности
 34. Информатор 2013 год програм рада 2012-13
 35. Измена статута од06.2012.
 36. Годишњи извештај 2011-12
 37. Дозвола за рад
 38. Допуна дозволе за рад 2013
 39. правилник о упису 2013 14
 40. Правилник о завршном раду основних студија
 41. правилник о заштитним средствима
 42. Правилник о условима уписа
 43. Правилник о усклађивању стечених стручних назива
 44. Правилник о упису
 45. Правилник о уџбеницима
 46. Правилник о стручној пракси
 47. Правилник о службеним путовањима 2018
 48. Правилник о поклонима функционера
 49. Правилник о издавачкој делатности 2014
 50. Правилник о поступку јавне набавке 2014
 51. Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015
 52. Ценовник 28.02.2019
 53. Правилник о раду скриптарнице 2016
 54. Одлука о усвајању ценовника скриптарнице 2016
 55. Ценовник услуга скриптарнице 2016
 56. Одлука о измени и допуни студијског програма специјалистичких студија
 57. Одлука о измени и допуни студијског програма основних студија
 58. Пословник о раду Савета Сколе
 59. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 60. Кодекс професионалне етике
 61. Кодекс о академском интегритету
 62. Одлука о измени одлуке о ценовнику услуга школе
 63. Скала оцењивања 2018
 64. Стратегија међународне сарадње
 65. Правилник о поступцима за реализацију мобилности
 66. Правилник о мобилности