Мастер студије

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, је испунила стандарде и добила Уверење о акредитацији студијског програма мастер струковних студија – Мастер струковни васпитач у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука за упис 30 студената, дана 21.05.2019. године бр. 612-00-00014/6/2018-03.

На мастер струковне студије могу се уписати лица која су завршила ОСС за васпитаче, са најмање 180 бодова. На МСС могу се уписати лица која су завршила основне академске студије за васпитаче и учитеље, психолози и педагози, са стечених најмање 180 ЕСПБ бодова, односно лица која су завршила основне академске студије по старом програму.

Мерила за утврђивање распореда за упис кандидата на МСС су просечна оцена на  завршеном претходном нивоу студија и дужина студирања, тако да предност при упису имају кандидати са вишом просечном  оценом.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

За упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2019/20.годину

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

БРОЈ СТУДЕНАТА: 30 студената на самофинансирању

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2019/2020.

ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА: 2 године (120 ЕСПБ)

ШКОЛАРИНА: 70.000 динара

 

УСЛОВИ УПИСА:

 1. На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије за васпитаче са најмање 180 ЕСПБ бодова, и лице које је завршило специјалистичке студије-студије другог степена са најмање 240 ЕСПБ бодова. На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне академске студије за васпитаче и учитеље, психолози и педагози, са стечених најмање 180 ЕСПБ, односно лица која су завршила основне академске студије по старом програму.
 2. Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм Струковни

мастер васпитач су просечна оцена на завршеном претходном нивоу студија (заокружена

на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа имају кандидати

са вишом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два

кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у краћем року

завршио претходни ниво студија.

 1. Приликом уписа на мастер струковне студије пријављени кандидати се рангирају на ранг листи за упис кандидата на студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним у тачки 2.
 2. Кандидат има право приговора на резултат објављен на ранг-листи у року од 36 часова од тренутка објављивања ранг-листе. О приговору одлучује одговорно лице, по прибављеном мишљењу Комисије за упис, у року од 48 часова од улагања приговора.
 3. Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на ранг листи се налази у оквиру одобреног броја за упис утврђеног у конкурсу. Ако се кандидат који је на то стекао право не упише у року предвиђеним конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе који испуњава све услове.
 4. Са кандидатима који се уписују на мастер струковне студије Школа закључује уговор, којим се регулишу међусобна права и обавезе.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

од 16. до 27. септембра 2019. године

Пријављивање кандидата- од 16. до 20. септембра године у времену од 9-13 часова.

Објављивање резултата -Ранг листа- 23.септембра до 13 часова.

Упис примљених кандидата 24. септембра 2019. године од 9 до 13 часова.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:

Пријављивање кандидата 23.10. до 28.10.2019. године

Ранг листа 28.10.2019. године

Упис кандидата 29.10. и 30.10.2019. године

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 Приликом пријаве кандидати прилажу се следећа документа:

 • пријавни лист (добија се у школи)
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 • уверење о држављанству (оригинал)
 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима студија и

додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени на основним студијама,

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • два пријавна листа ШВ-20 – добија се у школи,
 • две фотографије формата 3,5х4,5 cm,
 • извод из матичне књиге рођених -оригинал
 • уверење о држављанству -оригинал
 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима студија и

додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени,

 • доказ о уплаћеној првој рати школарине у износу од 7.000 динара.

Школарина за мастер струковне студије износи  70.000 динара по години, уз могућност плаћања у 10 месечних рата.

Школарина се плаћа на текући рачун Школе број 840-624666-73, Школарина за студенте странце износи 1000 ЕУР у динарској противвредности.

Напомена: кандидатима који су завршили специјалистичке струковне студије за васпитаче као други ниво студија признаје се одређени број ЕСПБ бодова у складу са одлуком Наставно-стручног већа.