Konkurs za upis na osnovne strukovne studije II rok

Preliminarna rang lista 2018 19

Prvi upisni rok za školsku 2018/2019. godinu.                  

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU  STUDIJA PRVOG STEPENA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA  U TROGODIŠNjEM TRAJANjU U PRVOM UPISNOM ROKU  U ŠKOLSKOJ 2018/19.  GODINI

U Školskoj 2018/19. godini Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje  vaspitača Pirot upisuje , na studijski program:

Program za obrazovanje vaspitača dece u predškolskim ustanovama,

u prvom upisnom roku

60 studenata na budžetu i

40 samofinansirajućih studenata

USLOVI ZA UPIS STUDENATA NA STUDIJE PRVOG STEPENA

1. OPŠTI USLOVI UPISA

Za upis na prvu godinu studija u školskoj 2018/19. godini mogu da konkurišu kandidati koji imaju odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lica kojima je nostrifikovana diploma o završenom srednjem četvorogodišnjem obrazovanju.

Strani državljani se mogu upisati u školu pod istim uslovima kao i domaći državljani uz podnošenje sertifikata ovlašćene organizacije da poznaju srpski jezik na kome se nastava izvodi.

 1. POSEBNI USLOVI UPISA

Svi kandidati pre polaganja prijemnog ispita, podležu proveri  govornih i muzičkih sklonosti i sposobnosti. Rezultati postignuti na ovoj proveri imaju eliminatorni karakter. Ispunjavanje posebnih uslova u pogledu govornih i muzičkih sklonosti i sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu: posebnog ispita i lekarskog uverenja o sposobnosti kandidata.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit i to:

 1. Test iz srpskog jezika i književnosti
 2. Test opšte kulture  i  informisanosti

  MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA ZA UPIS NA STUDIJE PRVOG STEPENA

 Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se:

 • prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i
 • prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi

 

a na osnovu rang liste koja se formira prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima pomnožen sa 2 ( dva).

Po ovom osnovu kandidat može osvojiti najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 – 60 bodova.

NAČIN IZBORA KANDIDATA ZA UPIS NA STUDIJE PRVOG STEPENA

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji sami plaćaju svoje školovanje. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će sam plaćati svoje školovanje.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima više od 51 boda.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, a ima više od 30 bodova.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor Direktoru škole, u roku od 48 sati od objavljivanja jedinstvene rang liste. Direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora, nakon čega komisija za upis utvrđuje konačnu rang listu. Konačna rang lista je osnov za ypis kandidata.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Visoka škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi, u roku utvrđenim ovim konkursom.

 KONKURSNI ROK

Školska 2018/19.

Konkursni termini za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

             Prvi konkursni rok traje od 25. juna do 06. jula 2017. godine

PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA

 Od 25. do 27. juna 2018. godine u vremenu od 9-13 časova

Provera muzičkih i govornih sklonosti i sposobnosti kandidata obaviće se istog dana od 12 časova

Polaganje Testa iz Srpskog jezika i književnosti

održaće se 28. juna u 9 časova

 Polaganje Testa iz Opšte kulture i informisanosti

održaće se 28. juna u 11 časova

 OBJAVLjIVANjE REZULTATA KONKURSA

 Preliminarna rang lista
 1. juna 2018. godine u 14 časova

Konačna rang lista

 1. jula 2018. godine

  

UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA

 

 1. i 05. jula 2018. godine od 9 do 13 časova

 POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURS

DOKUMENTA ZA PRIJAVU

 

 1. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (dobijaju u Školi) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

 

– Izvod iz matične knjige rođenih – venčanih

– Svedočanstva svih razreda završene srednje škole

– Diplomu o položenom maturskom ispitu

– Lekarsko uverenje

– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita i ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, koju kandidat uplaćuje u iznosu od 3.000 dinara na žiro račun škole      broj 840 – 624666 – 73 .

 1. Kandidati su obavezni da na polaganju prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, ponesu ličnu kartu ili pasoš.
DOKUMENTA ZA UPIS

              Kandidati, koji steknu pravo na upis u Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, dostavljaju ORIGINALNA DOKUMENTA:

 

 • Prijavni list ŠV- 20 za školsku 2018/19. godinu ( dobijaju u Školi )
 • Indeks ( dobijaju u Školi )
 • Dve fotografije dimenzije 3,5 x 4.5 cm;
 • Jednu fotografiju za identifikacionu karticu dimenzije 2 x 2.5 cm
 • Ličnu kartu
 • Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 5.000 dinara ( važi za sve studente )
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (u iznosu od 6.000 dinara) za samofinansirajuće studente.
 • Studenti strani državljani plaćaju školarinu u iznosu od 800 eura.
 • Studenti domaći državljani koji sami plaćaju školovanje mogu uplatiti školarinu (48.000 dinara) u jednokratnom iznosu ili u osam rata tokom školske godine.

 

Komletan tekst konkursa možete preuzeti u pdf formatu na sledećem linku:

Кonkurs prvi upisni rok osnovne 2018-19