Уписни рок

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ  У ШКОЛСКОЈ 2018/19.  ГОДИНИ

У Школској 2018/19. години Висока школа струковних студија за образовање  васпитача  Пирот  уписује  у трећем уписном року

34 студената на буџету и

40 самофинансирајућих студената

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

1. ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

За упис на прву годину студија у школској 2018/19. години могу да конкуришу кандидати који имају одговарајуће средње образовање у трогодишњем и  четворогодишњем трајању, односно лица којима је нострификована диплома о завршеном средњем образовању.

Страни држављани се могу уписати у школу под истим условима као и домаћи држављани уз подношење сертификата овлашћене организације да познају српски језик на коме се настава изводи.

  1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ УПИСА

Сви кандидати пре полагања пријемног испита, подлежу провери  говорних и музичких способности. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер. Испуњавање посебних услова у погледу говорних и музичких склоности и способности утврђује Комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења о способности кандидата.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит и то:

  1. Тест из српског језика и књижевности
  2. Тест опште културе  и  информисаности

КОНКУРСНИ РОК

Школска 2018/19.

Конкурсни термини за упис студената у прву годину основних струковних студија

 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Од 03. до 26. септембра 2018. године у времену од 9-13 часова

 Провера музичких и говорних способности кандидата

обавиће се 26. септембра од 10,00 часова

Полагање Теста из Српског језика и књижевности

одржаће се 26. септембра у 12 часова

Полагање Теста из Опште културе и информисаности

одржаће се 26. септембра у 14 часова

 ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

  1. 27. септембра 2018. године у 12 часова

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

  1. 28. септембра 2018. године од 9 до 11 часова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ
  1. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву (добијају у Школи) подносе оверене фотокопије следећих докумената:

– Извод из матичне књиге рођених – венчаних

– Сведочанства свих разреда завршене средње школе

– Диплому о положеном матурском испиту

– Лекарске уверење

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, испита за проверу склоности и способности, коју кандидат уплаћује у износу од 3.000 динара на жиро рачун школе.         број 840 – 624666 – 73 .

  1. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности понесу личну карту или пасош.

Komletan tekst konkursa možete preuzeti u pdf formatu na sledećem linku:

Кonkurs III upisni rok 2018-19