Основне студије

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  У ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ  У ШКОЛСКОЈ 2019/20.  ГОДИНИ

У Школској 2019/20. години Висока школа струковних студија за образовање  васпитача Пирот уписује , на студијски програм:

Програм за образовање васпитача деце у предшколским установама,

у првом уписном року

60 студената на буџету и

40 самофинансирајућих студената

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

1. ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА

За упис на прву годину основних струковних студија у школској 2019/20. години могу да конкуришу кандидати који, до почетка примене прописа који уређују општу стручну и уметничку матуру, имају завршено средње образовање у трогодишњем и  четворогодишњем трајању, односно лица којима је нострификована диплома о завршеном средњем образовању.

Страни држављани се могу уписати у школу под истим условима као и домаћи држављани уз подношење сертификата овлашћене организације да познају српски језик на коме се настава изводи.

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ УПИСА

Сви кандидати пре полагања пријемног испита, подлежу провери  говорних и музичких склоности и способности. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер. Испуњавање посебних услова у погледу говорних и музичких склоности и способности утврђује Комисија на основу: посебног испита и лекарског уверења о способности кандидата.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит и то:

 1. Тест из српског језика и књижевности
 2. Тест опште културе  и  информисаности
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се:

 • према резулатату постигнутом на пријемном испиту и
 • према општем успеху постигнутом у средњој школи

а на основу ранг листе која се формира према укупном броју бодова сваког кандидaта по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима помножен са 2 ( два).

По овом основу кандидат може освојити најмање 16, а највише 40 бодова.

Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењјује се од 0 – 60 бодова.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који сами плаћају своје школовање. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати своје школовање.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, а има више од 30 бодова.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор Директору школе, у року од 48 сати од објављивања јединствене ранг листе. Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од пријема приговора, након чега комисија за упис утврђује коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за yпис кандидата.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Висока школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединствној ранг листи, у року утврђеним овим конкурсом.

КОНКУРСНИ РОК

Школска 2019/20.

Конкурсни термини за упис студената у прву годину основних струковних студија

            Први конкурсни рок траје од 01 до 12. јула 2019. године

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

 Од 01. до 03. јула 2019. године у времену од 9-13 часова

 • Провера музичких и говорних склоности и способности кандидата обавиће се истог дана од 12 часова
 • Полагање Теста из Српског језика и књижевности одржаће се 04. јула у 9,30 часова
 • Полагање Теста из Опште културе и информисаности одржаће се 04. јула у 11 часова
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА
 Прелиминарна ранг листа
 1. 05. јула 2019. године у 12 часова

Коначна ранг листа

 1. 08. јула 2019. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

 1. 09. и 10. јула 2019. године од 9 до 13 часова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ
 1. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву (добијају у Школи) подносе оверене фотокопије следећих докумената:

– Извод из матичне књиге рођених – венчаних

– Сведочанства свих разреда завршене средње школе

– Диплому о положеном матурском испиту

– Лекарскo уверење

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита и испита за проверу склоности и способности, коју кандидат уплаћује у износу од 3.000 динара на жиро рачун школе  број 840 – 624666 – 73 .

 1. Кандидати су обавезни да на полагању пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, понесу личну карту или пасош.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Кандидати, који стекну право на упис у Високу школу струковних студија за образовање васпитача Пирот, достављају оригинална документа или оверене копије истих:

 • Пријавни лист ШВ- 20 за школску 2019/20. годину ( добијају у Школи )
 • Индекс ( добијају у Школи )
 • Две фотографије димензије 3,5 x5 цм;
 • Доказ о уплати трошкова уписа у износу од 5.000 динара ( важи за све студенте )
 • Доказ о уплати прве рате школарине (у износу од 6.000 динара) за самофинансирајуће студенте.
 • Студенти страни држављани плаћају школарину у износу од 800 еура.
 • Студенти домаћи држављани који сами плаћају школовање могу уплатити школарину (48.000 динара) у једнократном износу или у осам рата током школске године.

КОНКУРСНИ РОК-септембар

Школска 2019/20.

Конкурсни термини за упис студената у прву годину основних струковних студија

            Други конкурсни рок траје од 02. до 13. септембра 2019. године

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Од 02. до 06. септембра 2019. године у времену од 9-13 часова

 • Провера музичких и говорних склоности и способности кандидата обавиће се 10. септембра од 9,00 часова
 • Полагање Теста из Српског језика и књижевности одржаће се 10. септембра у 11 часова
 • Полагање Теста из Опште културе и информисаности одржаће се 10. септембра у 13 часова
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

Ранг листа

11. септембра 2019. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

12. и 13. септембра 2019. године од 9 до 13 часова

                                                  ДИРЕКТОР

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ПИРОТУ