Nova skala ocenjivanja

U skladu sa čl. 104 Zakona o visokom obrazovanju „Sl. glasnik RS br. 88/2017 “, Nastavno stručno veće Škole na sednici održanoj 25.12.2017. godine donelo  je odluku o usvajanju nove skale ocenjivanja.

SKALA (TABELA) OCENJIVANJA

OCENA ZNAČENJE OCENE UKUPAN BROJ BODOVA
10 DESET 91- 100
9 DEVET 81- 90
8 OSAM 71- 80
7 SEDAM 61-70
6 ŠEST 51- 60
5 NIJE POLOŽIO DO 50

NAPOMENA: Primena nove skale ocenjivanja važi od Ispitnog roka- Januar 2018.