Мастер студије

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕК ПИРОТ

 

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

За упис студената у прву годину мастер струковних студија за школску 2020/21.годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

БРОЈ СТУДЕНАТА: 30 студената на самофинансирању

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2020/2021.

ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА: 2 године (120 ЕСПБ)

ШКОЛАРИНА: 70.000 динара

 

УСЛОВИ УПИСА:

 1. На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије за васпитаче са најмање 180 ЕСПБ бодова, и лице које је завршило специјалистичке студије-студије другог степена са најмање 240 ЕСПБ бодова. На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне академске студије за васпитаче и учитеље, психолози и педагози, са стечених најмање 180 ЕСПБ.
 2. Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм Струковни

мастер васпитач су просечна оцена на завршеном претходном нивоу студија (заокружена

на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа имају кандидати

са вишом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два

кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у краћем року

завршио претходни ниво студија.

 1. Приликом уписа на мастер струковне студије пријављени кандидати се рангирају на ранг листи за упис кандидата на студијски програм на основу укупно остварених резултата по мерилима утврђеним у тачки 2.
 2. Кандидат има право приговора на резултат објављен на ранг-листи у року од 24 часова од тренутка објављивања ранг-листе. О приговору одлучује одговорно лице, по прибављеном мишљењу Комисије за упис, у року од 48 часова од улагања приговора.
 3. Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на ранг листи се налази у оквиру одобреног броја за упис утврђеног у конкурсу. Ако се кандидат који је на то стекао право не упише у року предвиђеном конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе који испуњава све услове.
 4. Са кандидатима који се уписују на мастер струковне студије Академија техничко васпитачких струковних студија, Одсек Пирот закључује уговор, којим се регулишу међусобна права и обавезе.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

од 6. до 16. јула 2020. године

Пријављивање кандидата: 6, 7 и 8. јула 2020. године у времену од 9-13 часова.

Пријављивање се може вршити и на сајту школе на адреси: http://pirot.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-pirot

Објављивање резултата -Ранг листа: 10. јула 2020. године

Упис примљених кандидата: 15 и 16. јула 2020. године од 9 до 13 часова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 Приликом пријаве кандидати достављају следећа документа:

 • пријавни лист (добија се у одсеку)
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству
 • оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима студија и

додатка дипломе или уверења о положеним испитима.

Кандидат који је остварио право на упис подноси:

 • два пријавна листа ШВ-20 – добија се у одсеку,
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm,
 • доказ о уплаћеној првој рати школарине у износу од 7.000 динара.

Школарина за мастер струковне студије износи  70.000 динара по години, уз могућност плаћања у 10 месечних рата.

Уплату вршити на жиро рачун: 840-2111666-06. Прималац: Академија техничко васпитачких струковних студија у Нишу. У позиву на број обавезно уписати: 04- број индекса.